Processen opstart 1½ år

Processen opstart 1½ år

 

Borgermøde  d 23/3 2017  – Klyngeprojektet skydes i gang!

 

Processen, præsentation v. proceskonsulent Pia Bonde, PDF

Hvorfor klynge her? – Hvad kan vi få ud af det? v. ildsjæl Gitte Holm, PDF

 

Ideer fra Borgermødet 23/3 2017. PDF

 

Følgende grupper blev nedsat: 

Organisering:

Styregruppe –

Mange tak for din store indsats Jørgen!

Borgerinvolveringsgruppe

Kommunikationsgruppe

 

Tilmeldinger til følgende arbejdsgrupper:

Bosætning -Branding, Erhverv og turisme, Stier og friluftsliv, Fundraising samt ad hoc hjælp.

 

Status pr. 10/10 2017: 

Borgerundersøgelsen! ???? ( gennemført på e-box i sept. 1017)

 

119 nye frivillige ????

har i forbindelse med borgerundersøgelsen ytret ønske om at blive kontaktet for at høre mere om muligheder for at blive frivillig i Rebild Øst Klyngen! – det er vi rigtig glade for. ????

Vi skal finde den rigtige måde at afdække muligheder og kompetencer, lyst til at hjælpe med hvad på. I vil høre fra os, når vi får styr på det.

Allerede på første opstarts borgermøde for klyngesamarbejdet meldte borgere sig på arbejdsgrupperne Stier og friluftsliv, Erhverv og turisme samt Bosætning og branding og nogle meldte sig som frivillige, som må kontaktes til ad hoc opgaver.

 

515 har ønsket at deltage i lodtrækningen om de 3 præmier  – lodtrækning foregår på Styregruppens møde d. 11/10. Herefter kontaktes de heldige. ????

 

Den helt store kortlægning er i gang. – Takket være de mange borgeres svar i borgerundersøgelsen og de gode dialogmøder med fokusgrupperne tegner der sig såvel glæde og stolthed over mange faciliteter, aktiviteter samt samarbejdsflader i dag, som tydelige ønsker til udvikling i- og af klyngen fra borgerne i Rebild Øst:

1.442 borgere besvarede spørgeskemaet. –  Knap 400 har svaret på spørgsmålet ”Hvad er dit største ønske for området?”- 325 har svaret på ”Hvad er Livskvalitet, attraktivitet og vækst for dig?”  – der pågår nu et stort arbejde med at bearbejde alle besvarelserne.

Se uddybende svar på 2 spørgsmål:

”Største ønsker for området fra borgerne i Rebild Øst” PDF – sammenfatning PDF

Bentes resume af borgernes største ønsker  PDF

”Hvad forstår du ved livskvalitet, attraktivitet og vækst?” PDF som bliver arbejdspapir for styregruppen i den videre proces.

 

 

 

Landsbyklyngesekretariatet er nu i gang med at bearbejde alle svarene på de øvrige spørgsmål.

Herudover har Rebild Kommune bidraget med lidt om samarbejde mellem borgere og kommune i dag, relevante politikker, kommuneplaner for områderne, geografi, demografi.

Klyngen har beskrevet baggrunden for samarbejdet og lidt lokalhistorie og de enkelte byer har kort beskrevet lidt om hvad de har, kan og hvad der er vigtigt for byen og for samarbejdet.

 

Alt skal samles i rapport sammen med borgerinvolveringsgruppens kortlægning af mødesteder, faciliteter, seværdigheder m.v. samt essensen af

dialogmøderne med de 8 fokusgrupper :mødesteder, lokalråd og landsbyforeninger, fritids- og kulturforeninger samt div. Interessegrupper, børnefamilier-dagplejere- dagtilbud og skoler, stier og friluftsliv, erhverv – handel- turisme, unge samt ældre.

Samskriv Dialogmøder PDF

Samskriv gruppeinterview med unge PDF

Samskriv Organisering, kommunikation og borgerinvolvering  PDF

 

Kortlægningsrapporten bliver klar sidst i dec., og den skal danne grundlag for den videre udvikling!  – kan ses på hjemmesiden kort før jul. ????

 

Styregruppen skal på baggrund heraf formulere Vision, mål og indsatsområder d. 9/1 2018

 

Borgermøde for alle i klyngen d. 31/1 18. (sæt X i kalenderen nu) ????

Her præsenteres essens af kortlægningen og Vision, mål og indsatsområder bringes i spil med henblik på at få nedsat arbejdsgrupper som brænder for at smøge ærmerne op og arbejde i konkrete projekter med indsatsområderne.

 

Så skal vi i gang med konkrete tiltag!

  1. 26/3 2018 afholdes workshop for Arbejdsgrupperne og styregruppen samt fundraisergruppe. (sæt X i kalenderen nu ????) Her skal udarbejdes handleplaner og projektmodninger påbegyndes.

 

Plan for faserne 3 – 4 og 5

Se planen som pdf her.

 

Evaluering Rebild Øst Klyngen fra opstart februar 2017 til maj 2018.

Styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppe på fællesmøde maj 2018. 

Hvilken betydning har projektet skabt? – hvad har haft betydning?

Samarbejde, synergi, arbejdsgrupper arbejder fremadrettet, foreningssamarbejde, åbenhed, føler sig som en del af et større fællesskab, Rebildøstklyngen.dk og Blenstrup.dk, Styrket fokus på såvel lokal bosætning samt markedsføring i klyngeregi, Bedre markedsføring af området, Synlighed både internt i klyngen og eksternt, Beboerne er gjort bevidste om, at de selv skal være aktive for som minimum at bevare status quo, Ressourcer, Fælles hjemmeside og facebook, Vi snakker sammen på tværs af byer og landsbyer, Vi har mødt hinanden i et fælles forum.

Barrierer?

Ting tager tid, Tidligere manglende samarbejde, Fortsat manglende kendskab til klyngens arbejde, Fordomme mellem landsbyer og byer.

 

Hvad mener du/I har været de største udfordringer? – Hvilke udfordringer er overvundet?

Individuelle interesser, Manglende opbakning, Svært at kommunikere budskabet ud, Rekruttering fra lokale, At få lokale til at tænke i klyngeregi, De økonomiske rammer for at foretage en udvikling af området og en effektiv markedsføring af projektet. Tiden indtil vi har skabt og flyttet noget,

At få lokalsamfundet involveret.

 

– hvad har været godt?

Fælles vision, Visionssamarbejdet har været godt, At få flere borgere til at tilsidesætte lokale landsbyinteresser for at skabe en bedre helhed. at få flere borgere til at arbejde for fælles mål,

At få borgerne til at deltage aktivt og se formålet med at arbejde sammen i en klynge, At få organisationen op at stå, At vi har været fælles om nogle opgaver.

 

– dårligt?

Formatet har været stift

 

Hvad synes du om den måde projektet er gennemført på? – hvad har været godt? – hvad har ikke?

Hvad har efter din/jeres mening været årsager til godt/ ikke godt?

 

– hvad har været godt?

Gennemført efter en snor, Tovholder sikrer gennemførsel, Godt med en proceskonsulent, svært at få frivillige til at varetage den koordinerende rolle, Grundlæggende meget positiv og oplysende proces, Det har været en godt koordineret proces, der har været god styring.

– hvad har ikke?

Skabelonen for stram, Standardiseret, vi passer ikke ind alle steder, Svært at sammenligne os f.eks. med Mols, Procestungt, savner nu guidning/hjælp fra proceskonsulent til konkrete projekter, Manglende prioritering af projekter – måske bedre afkast ved at prioritere et projekt, For mange skal opgaver i processen, For få ressourcer/økonomi til ekstern hjælp til realisering, For tungt administrativt, der er bestemt af klyngesekretariatet, det har medført, at der har været for lidt fingeraftryk fra lokalområdet indtil nu.

 

 

 

Hvad har I opnået på de første 1½ år?  – hvad har haft betydning for det? –  godt? – Ikke godt?

At vi har gennemført, Det er ikke kørt af sporet, Politisk fokus på Rebild Øst, Fokus på Rebild Øst i kommunalt regi, Bredere kontaktflade/nye relationer på tværs, Sået tro på større samarbejde f. i foreningsregi, Starten på samarbejde lokalrådene på tværs, Har fået området på landkortet,

Et godt samarbejde mellem alle de deltagende og at de første resultater af arbejdet begynder at vise sig, Vi har gennemført det vi skulle ifølge sekretariatets krav til klynger, Større synlighed i lokalsamfundet og udenfor, Områdefornyelsesprojekt til Terndrup, som den største by i klyngen

Fået lavet hjemmeside og facebook, Er begyndt at få styr på, hvilken vej vi skal gå.

 

hvad har I opnået om 5 År? – hvad er vigtigt for at opnå det?

forhåbentlig fortsætter det, projekter er gennemført, øget samarbejde, at vi holder gang i klyngen,

styrket foreningssamarbejde, fokus på at invitere hinanden med på projekter på tværs, øget bosætning, Realisering af 2 – 3 projekter mindst, som lokale borgere vurderer er vigtige og involverer sig i, Øget bosætning er kommet på det regionale landkort som et værdigt og attraktivt sted at bo og drive virksomhed. at der er flere og koordinerede tilbud til borgerne at kommunen i højere grad vil prioritere infrastrukturelle tiltag, som f.eks. cykelstier, trafiksikre tiltag, kollektiv trafik m.m. Synlighed internt og i hele Nordjylland Øget bosætning Øget udvikling, Aktiviteter på tværs af lokalsamfundene, Øget bosætning, Større samhørighed, Flere fælles arrangementer,

At vi laver flere fælles aktiviteter på tværs af byerne, At vi snakker mere sammen på tværs af klyngen.

 

Føler du i dag større tilknytning til hele landsbyklyngen end ved projektstart?

Ja, ja, ja, ja, ja

 

Hvor mange % af borgerne tror du gør det?

Der er ikke mange udenfor arbejdsgrupperne, som gør , Der er mange, som ikke har kendskab,

De personer, som har været aktive i klyngesamarbejdet, + 1%, Få, 10%, 5-7%.

 

Har organiseringen af samarbejdet fungeret?  Hvad har? /har ikke?

Ja, det har været styret igennem, Ja, men stiv proces, I processer ja, Nogenlunde, Ja, godt.

 

Hvad skal der til for at organiseringen bliver bedre? – (hvis I ønsker det?)

Der er stadig gamle barrierer, der skal nedbrydes, Flere ressourcer til hjælp til de konkrete projekter/aktiviteter, Måske starte smallere og brede ud efterfølgende, Mindre topstyring – stram procesmanual, ?

 

Kommunikationen er den styrket på tværs i klyngen? Hvordan?

Kun indenfor arbejdsgrupperne – og fælles hjemmeside og facebook, Øget kendskab, Ja, via hjemmeside og facebook, Hjemmeside og facebook, En smule – via hjemmeside og facebook

Ja, gennem klyngesamarbejdet.

 

Har du været rundt på klyngens hjemmeside?

Ja, ja, ja, ja, ja, ja

 

– har du leveret stof, datoer til kalender m.m. til hjemmesiden? – har I en lokal hjemmesideansvarlig?

Vi har ikke leveret, Ja, hjemmesideansvarlig, ja, ja – nej, ja – ja, ja – ja

 

Følger du med på facebookgruppen?

Nej, Ja, ja, ja, ja

 

Kommunikationen med Kommunen er den styrket? Hvordan?

Ja, lidt, medarbejder deltager, Ja, via styregruppen til Sara, Rigtig godt at have haft Sara med hele vejen, Ja, gennem kommunens rep. og kommunen har fået øget fokus på ønsker og behov i klyngen

Gennem kommunens repræsentant.

Borgerinvolvering:  hvad har fungeret godt? – knap så godt? – ikke fungeret?

Manglende deltagelse især på dialogmøderne, Spørgeskema rigtig godt, Det er lykkedes at få kontakt til samtlige foreninger, virksomheder, institutioner, råd m.v., Vi synes det har fungeret godt.

 

Er der flyttet flere borgere til klyngen?

Ja, det gør der til stadighed, Ja, ja, ja, ?

 

Forventer du øget tilflytning de næste 5 år?  –  10 år?

Ja, meget, Ja, ja, ja, ja

 

På en skala fra 1-10 – I hvor høj grad oplever du forandringsparathed blandt borgere i klyngen?

5, 8 lokalt (Blenstrup) – 3-4 fra lokale til klyngeregi, 7, 4, 3

 

I hvor høj grad, hvis der skal afvikles noget, lukkes noget, for at udvikle?

?, Ikke, Pas, 5

 

Oplever du/I at I står stærkere, når I samarbejder?

Ja, ja, ja, ja, ja

 

Hvordan?

Vi bliver bedre til at afstemme, hvad vi hver især laver i stedet for at konkurrere om de samme ting,

Bare det at vi snakker sammen er et fremskridt.

 

 

Nye boller på suppen i Rebild Øst Klyngen – arbejdsgrupper i fuld gang.

Pænt fremmøde en varm sommeraften.

Efter Borgermøde 30/5 18 med velkomst ved Borgmesteren, styregruppens præsentation af Vision og strategiplan for Rebild Øst Klyngen, status for arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper, inspiration fra klyngen ”Mols i Udvikling”, dialog om, hvordan gryden holdes i kog efter proceskonsulent Pia Bonde takkede af for det spændende samarbejde, som ophører op til sommerferien, er der fremover ny organisering af samarbejdet.

Styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppe smelter sammen til et koordinerende ”Klyngeråd” fra 1/7 18.

Arbejdsgrupper deltager ad hoc i klyngerådets møder. Klynge årsmøder afholdes for alle borgere. Kontakterne i nuværende borgerinvolveringsgruppe er de tovholdere, som klyngerådet kan bruge, når de skal kommunikere noget ud i samtlige lokalområder.

Borgerinvolvering i højsæde fra start

Udkast til ansøgning blev udarbejdet af Gitte Holm og udertegnede på baggrund af input fra møde med borgere fra de 15 af de 19 byer i klyngen. Ansøgningen blev godkendt på efterfølgende møde med Rebild Kommune og indsendt af Rebild Kommune.

Stærk organisering og kommunikation en vigtig trumf

Styregruppen blev sammensat af 7 borgere fra såvel landsbyer som byzonebyer, geografisk spredt fra hele Klyngen. Foreninger, foreningsløse, erhverv og institutioner, også Rebild Kommune er repræsenteret. De fleste med kompetencerne organisations- og forandringsledelse samt erfaringer med projekt- og procesudvikling.

Borgerinvolveringsgruppen består af en tovholder fra hver by/landsby, de som kom med input til ansøgningen. Kompetencerne, som er fremherskende i denne gruppe er lyst til at arbejde med mennesker, erfaring med rekruttering af frivillige samt organisering og koordinering. Denne gruppe har været meget aktiv gennem alle processer og har aflastet styregruppen meget. De har været ansvarlige for involvering af borgerne i eget lokalområde hver gang det har været aktuelt. Indsamling af materiale til interessentanalyse, kortlægning til kommunikationsplan og kortlægning og analyse rapport. Flere er nu også engagerede i arbejdsgrupper.

Kommunikationsgruppen, som bl.a. har udarbejdet en fælles kommunikationsplan og har sikret god pressedækning gennem hele forløbet samt drift af fælles hjemmeside og fælles facebookside, har bestået 5 borgere, heraf en presseansvarlig, en webmaster, en facebookansvarlig. De 3 sidstnævnte fortsætter med deres ansvarsområder i det nye klyngeråd.

Proceskonsulent har deltaget i samtlige møder i alle 3 grupper

Med de erfaringer jeg har i rygsækken, og med ansvar for overblik og processer, har jeg valgt at strukturere hele forløbet i en overordnet tidsplan fra start til slut, og understøttet koordinering mellem de 3 grupper. Det har medvirket, at grupperne har kunnet fordybe sig i de enkelte processer i de forskellige faser i konceptet til nu hvor de er i mål.

 

 

 

 

 

Navn/ Fælles logo/ -hjemmeside og -facebookside
Tidligt i forløbet fandt styregruppen frem til klyngens navn og logo. Processerne, med etablering af fælles hjemmeside samt involvering af facebook- og hjemmesideansvarlige fra mange af byerne, har jeg planlagt og deltaget i sammen med Thomas fra klyngesekretariatet og Klyngens webmaster Jørgen. Han har stået for opbygningen af hjemmesiden, og alle vi som har stof til siden, og ikke er redaktører, sender det til Jørgen, som straks bringer det på hjemmesiden. Hanne har oprettet facebookgruppen og tager nu imod stof til den. Vi har ønsket en god løsning med interaktive kort på hjemmesiden, men den lader stadig vente på sig. Blenstrup har takket ja til ny hjemmeside, som spiller sammen med Rebildøstklyngen.dk.

Borgerundersøgelse med stor deltagelse og mange nye potentielle frivillige

Takket være borgerinvolveringsgruppen og kommunikationsgruppens store indsats fik vi 22% svar på borgerundersøgelsen. 435 havde skrevet kommentarer til deres ønsker for klyngen, disse er brugt i forbindelse med kortlægningen og i forbindelse med formulering af indsatsområder. 119 nye personer tilkendegav, at de gerne vil kontaktes som mulige frivillige.

Dialogmøderne var ikke så godt besøgte, som vi havde håbet, men de som mødte op deltog aktivt, så udbyttet var fint at arbejde videre med. Efterfølgende virkede derimod en konkret invitation til de 3 haller i klyngen til nogle aktive processer med koordinering af udvikling udfra forskelligheder og styrker i de 3 haller.

Vision – Rebild Øst

I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!
Med et bredt udbud af lokal kvalitet og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver. De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne. Her er aldrig kedeligt.

Indsatsområder

1 Fælles identitet, bosætning og markedsføring
2 Fælles mødesteder – mødesteder for unge
3 Infrastruktur – transport
4 Natur, stier og friluftsliv
5 Foreningssamarbejde
6 Erhverv og turisme

To vigtige værktøjer i det fremtidige arbejde

Især borgerinvolveringsgruppen har været aktive i levering af materiale til ”Kortlægning og analyse Rebild Øst Klyngen”. Hvorimod styregruppen har været mest involveret i udarbejdelse af Vision, indsatsområder og strategiplan, dog godt hjulpet på vej af arbejdsgrupperne under de forskellige indsatsområder.

Evaluering af forløbet

På fællesmøde med Styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppe blev evalueret på projektets betydning, udfordringer, processer, udkomme, kendskab til klyngen, organisering, kommunikation, kendskab til hjemmeside og facebook, borgerinvolvering m.v. En overvejende positiv evaluering, her udpluk:

Projektet har skabt samarbejde, synergi, arbejdsgrupper arbejder fremadrettet, foreningssamarbejde, åbenhed, føler sig som en del af et større fællesskab, Rebildøstklyngen.dk og Blenstrup.dk, Styrket fokus på såvel lokal bosætning samt markedsføring i klyngeregi, Bedre markedsføring af området, Synlighed både internt i klyngen og eksternt, Beboerne er gjort bevidste om, at de selv skal være aktive for som minimum at bevare status quo, Ressourcer, Fælles hjemmeside og facebook, Vi snakker sammen på tværs af byer og landsbyer, Vi har mødt hinanden i et fælles forum.

Der er stadig udfordringer og barrierer, ting tager tid, fortsat manglende kendskab til Klyngens arbejde, fordomme mellem landsbyer og byer, individuelle interesser, svært at kommunikere budskabet helt ud…

Det har været en meget positiv og oplysende proces, som har været godt koordineret og godt styret, dog opleves skabelonen for stram og standardiseret…

Hvad har I opnået det første 1½ år? – At vi har gennemført, Det er ikke kørt af sporet, Politisk fokus på Rebild Øst, Fokus på Rebild Øst i kommunalt regi, Bredere kontaktflade/nye relationer på tværs, Sået tro på større samarbejde f. i foreningsregi, Starten på samarbejde lokalrådene på tværs, Har fået området på landkortet, Et godt samarbejde mellem alle de deltagende og at de første resultater af arbejdet begynder at vise sig, Vi har gennemført det vi skulle ifølge sekretariatets krav til klynger, Større synlighed i lokalsamfundet og udenfor, Områdefornyelsesprojekt til Terndrup, som den største by i klyngen. Fået lavet hjemmeside og facebook, Er begyndt at få styr på, hvilken vej vi skal gå.

Kampagnen ”Blenstrups Børn” har kørt vinter og forår, den udbredes til resten af klyngens tilflyttede børnefamilier, som fortæller hvorfor de er flyttet til klyngen, og hvad der har værdi for dem. De bringes foreløbig på facebook- og hjemmesider.

En klynge er født! – Storken kom til Skibsted midt i april ! (netop som strategiplanen blev sendt til opsætning

 

)

Engagerede arbejdsgrupper sprudler med fælles tiltag – Rebild Kommune bakker op!

Fælles mødesteder:
I Bælum, Terndrup og Blenstrup er der fokus på videreudvikling af fælles ude- og aktivitetsrum, det er der også i nogle af landsbyerne. Arbejdsgrupper i gang alle steder. Der er søgt fondsmidler og i Bælum har forældre samlet donationer fra borgere, erhvervsdrivende og har planlagt sommerevent med det mål at samle flere penge.

Alle de kortlagte mødesteder vil blive formidlet på hjemmeside Rebildøstklyngen.dk, når teknikken med oprettelse af interaktive kort kommer til at virke.

Natur, stier og friluftsliv:
Gruppe bestående af 4 personer arbejder med forslag til et samlet naturstiforløb gennem alle landsbyer og byer i Rebild Øst Klyngen. Formålet er at få aktiveret borgerne i friluftsliv og at sælge området som et naturskønt område med mange muligheder for udendørs fritidsliv. I første omgang koncentrer gruppen sig om registrering af naturstier for at få et overblik over, hvorledes de eventuelt kan bringes til at hænge sammen. Udfordringen med at få vedligeholdt stierne tænkes løst via et ”Rebild Øst Klynge vandrerlaug”. Der har været leget med tanker om at arrangere ”eventture”, eller ”gourmetture”, at bygge shelters udvalgte steder, og at lave belyste stiområder.

En stigruppe arbejder med stier i Bælum Sønderskov – Optimering af allerede eksisterende ruter i Sønderskoven – grøn, blå og rød rute. – Forlængelse af den ene rute – rød ruteKortlægning af de 3 ruter. Kortet opsættes ved Skovpavellionen, samt være at finde på nettet. – Etablering af en Naturmotionsbane.

Stiforløb i Terndrup i forbindelse med områdefornyelsesprojektet.

Infrastruktur og transport:
Intelligent samkørsel: Projektet holder intro til borgere 6/6 18., hvor der startes pilotprojekt med de som vil afprøve om en af de løsninger, der er til rådighed, er god nok til, at konceptet skal udbredes til hele klyngen. Der samarbejdes med Aalborg universitet. Opstart i resten af klyngen efter sommerferien.

Klyngebus: Supplement til skolebusser for børn, som bor udenfor bussernes ruter, transport til sport og fritidsaktiviteter efter skoletid og for ældre til indkøb, bibliotek, apotek, rådhus mv. Transport til arrangementer, biograf, svømmehal mv.

Flere cykelstier: der er ingen arbejdsgruppe nedsat endnu. Det skal ske i samarbejde med Rebild Kommune – kommunens plan for cykelstier og fondsmidler til cykelstier.

Kommunikation – fiber- og mobildækning: Det er vigtigt at få kortlagt fiber og mobildækning i Rebild Øst Klyngen, da størstedelen af både private og erhvervsdrivende er afhængige af kommunikation gennem fibernet og bredbåndsforbindelser. Charlotte er tovholder.

Foreningssamarbejde.

De 3 hallers bestyrelser har koordineret udvikling og nye tiltag med baggrund i forskelligheder og styrker, således at der sikres så bred en vifte af tilbud og aktiviteter i klyngen som helhed. Der påtænkes samarbejde på tværs omkring events, større arrangementer som messer m.m.

Kendskabet foreningerne imellem vokser. Lokalrådet i Blenstrup er aktive ift. at få foreningerne lokalt til at samarbejde og det vil skubbe til mulighederne for et bredere samarbejde i klyngen generelt. På dialogmødet for foreninger var der velvilje til samarbejde fra samtlige fremmødte foreninger. DGI tilbyder kursus/udviklingsforløb for foreninger, som vil se nye muligheder for samarbejde og organisering af samarbejdet. Ingen overordnet arbejdsgruppe på tværs endnu.

Ideer fra borgermødet: – Samarbejde om fester – Byttecentral for brugt udstyr (fra fodboldstøvler til forenings-udstyr som f.eks. teamtrack) – Motionsløb fra by til by (Tour de Rebild Øst) – Fælles idrætsdag i Rebild Øst – Fælles aktiviteter i efterårs- og vinterferier – Fælles spejderlejr for korpsene i Rebild Øst – Trænings-fællesskaber mellem foreningerne – dele trænere og faciliteter.

Erhverv og turisme:
Vigtigt at få kortlagt, hvilke erhverv I har I Rebild Øst til fremtidigt samarbejde og udvikling af erhvervslivet. Kortlægningen skal bruges til at åbne op for sparring og det gode samarbejde i Rebild Øst.

Turisme: videreudvikle på gourmetruten – attraktive vandre og cykelruter.

En anden vigtig kortlægning er hvor meget trafik der er på Hadsundvejen i dag og estimeret tal i forhold til når det nye super sygehus og den øvrige udvikling i Aalborg øst i 2020.

Rebild Kommune bakker op:
Områdefornyelse Terndrup 2018: Vi har foreløbigt 2 mio. kr. fra kommunen og 1 mio . fra Ministeriet. Vi håber, at det lykkes at ”finde” de sidste penge, kommunen har i hvert fald søgt Ministeriet om fuldt beløb. Der er udsendt invitation til første arbejdsgruppe-møde den 6. juni kl. 17 i Byrådssalen i Terndrup.

Handlekraftigt klyngeråd sætter turbo på konkrete tiltag

Arbejdsgruppen Fælles identitet, bosætning og markedsføring er alle med i det nye klyngeråd, som repræsenterer de 3 store byers lokalråd, landsbyrådet og 2 øvrige landsbyer samt ansvarlige for presse, hjemmeside og facebook for at sikre koordinering og effektivitet, også fundraisergruppe og Rebild Kommune er repræsenteret.

Arbejdsgruppen fortsætter sideløbende arbejdet. De er i dialog med 3 reklamebureauer omkring kampagne ”20 min. til alt” og har tilsagn fra Terndrup busser om at de vederlagsfrit vil køre med busreklamer. De kører med rigtig mange busser rundt i hele Himmerland.

Der er også lagt et stort forarbejde omkring bosætningsanalyser m.m. , dialog med kommunen og involvering af lokale politikere og ejendomsmæglere.

Denne kampagne som bringes på facebooksider og hjemmesider skal også omfatte landsbyerne.

Ellers er klyngerådets opgaver at varetage Rebild Øst Klyngens interesser, at fremme dens udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører klyngen. Klyngerådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i hele Rebild Øst Klyngens område, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i klyngen. Klyngerådet skal fungere som kontaktled mellem klyngen og Rebild Kommune og andre.

Det er klyngerådets ansvar at have overblik over og koordinere mellem de igangværende arbejdsgrupper. Det er arbejdsgruppernes ansvar at informere om arbejdet i grupperne, referater m.m. skal sendes til webmaster, så alle kan orientere sig på hjemmesiden.

Klyngerådet hører gerne fra nye frivillige, som ønsker at involvere sig i klyngesamarbejdet. Enten med deres faglige kompetencer, til enkelt opgaver eller i eksisterende eller nye projektgrupper.

Jeg ønsker Rebild Øst Klyngen og klyngerådet held og lykke fremover og takker for et spændende og godt samarbejde til alle involverede borgere, styregruppe, kommunikationsgruppe, borgerinvolveringsgruppe i Rebild Øst Klyngen, Rebild Kommune og til klyngesekretariatet ????
                                                                      Pia Bonde, proceskonsulent.

NB: Uddybning af ovenstående findes på www.rebildøstklyngen.dk under bjælken ”Klyngen”